เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ ในวิชาพฤติกรรมการสอนฟิสิกส์

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ | วรรณทิพา รอดแรงค้า |

หน้า 3-12


ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สุพิน ดิษฐสกุล |

หน้า 13-21


องค์ประกอบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลการทำงาน ในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน

สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ |

หน้า 22-30


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวน วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง คุณภาพของแบบสอบถาม สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิไลพร วรจิตตานนท์ |

หน้า 31-38


อิทธิพลของวิธีการวัดต่อโครงสร้างองค์ประกอบมาตราวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนว พุทธศาสนาสำหรับวัยรุ่นไทย: การประยุกต์ใช้วิธีคุณลักษณะหลาก-วิธีหลาย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อนุ เจริญวงศ์ระยับ |

หน้า 39-46


ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างความรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

ขวัญตา บุญวาศ |

หน้า 47-54


แผนการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

สุรี ขันธรักษวงศ์ |

หน้า 55-62


รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล

สุนทรา โตบัว |

หน้า 63-70


การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

อาภา จันทรสกุล | นภาพร ปรีชามารถ | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล |

หน้า 71-78


ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ในกรุงเทพมหานคร

พรรณี ลีกิจวัฒนะ | กษมา รุ่งเมฆารัตน์ | สุกัญญา ลิ้มโสภณ |

หน้า 79-86


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University