การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


การพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการผลิตและใช้สื่อการสอน

สุนันท์ สังข์อ่อง |

หน้า 471-476


การศึกษาความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชุดา เสรฐภักดี |

หน้า 477-483


การเพิ่มพูนความสามารถในการแก้โจทก์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประพันธ์ เจียรกูล | ปรีชา เนาว์เย็นผล |

หน้า 484-489


การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ปรีชา ต. ตระกูล |

หน้า 490-497


ผลของชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปรียา นพคุณ |

หน้า 501-506


ความสัมพันธ์ของทัศนคติการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัวพันธ์ ทองหยด |

หน้า 507-512


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University