เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

รัตติกรณ์ จงวิศาล |

หน้า 275-282


พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

มธุรส สว่างบำรุง | จินตนา สุจจานันท์ | นราภรณ์ ขันธบุตร | รุ่งกานต์ ใจวงศ์ยะ |

หน้า 283-290


การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิรวัฒน์ วีรังกร |

หน้า 291-298


การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อเด็กอายุ 12-15 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร

วิไลรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ไพบูลย์ เกียรติโกมล |

หน้า 299-308


การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ | ศรีรัฐ โกวงศ์ | พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ |

หน้า 309-318


รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการต้านสังคม

ศิรินภา จามรมาน | ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ | ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น |

หน้า 319-326


ระบบฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรพรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อรสา สุกสว่าง | รัชนีวรรณ เวชพฤติ | สมนึก ผ่องอำไพ | พิพัฒน์ สอนวงษ์ | ไพบูลย์ อยู่ชา | เจษฎา เตชมหาศรานนท์ | กฤษขจร บุญช่วยเหลือ | ชัชนัย ทัพภวิมล | รัตถชล อ่างมณี |

หน้า 327-337


คุณลักษณะของวิศวกรอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการ

สมศักดิ์ สงวนเดือน |

หน้า 338-343


พฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

กัลยาณี กุลชัย | พีรชัย กุลชัย |

หน้า 347-354


แผนแม่บทชุมชน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พีรชัย กุลชัย | สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี |

หน้า 355-362


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University