เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย

อุ่นกัง แซ่ลิ้ม | โสมสกาว เพชรานนท์ | นรา แป้นประหยัด |

หน้า 175-182


การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย

รสดา เวษฎาพันธุ์ |

หน้า 183-193


ดัชนีความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

สมหมาย อุดมวิทิต |

หน้า 213-221


การศึกษาส่วนชดเชยความเสี่ยงด้วยแบบจำลองความเสี่ยงระยะยาวกรณีศึกษาประเทศไทย

ธวัชชัย บุญสิม |

หน้า 250-257


การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน

ภคพร วัฒนดำรงค์ | สมบัติ เหสกุล | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ |

หน้า 258-265


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University