เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 61, 2566 )


การเปรียบเทียบสารฟลาโวนอยด์ในส่วนประกอบของกาหลงขาวและกาหลงแดง

ปฤณญ์ เวทย์วิวรณ์ | กนิษฐภัทร ลงยันต์ | ณวริณ อึ๊งภากรณ์ | ริญญารัตน์ สรรพตานนท์ | ศุภิสรา ชาญณรงค์ | สวิตตา ไพรเกษตร | ปิยาภัทร ไตรสนธิ | ซาฟียะห์ สะอะ | พรพิมล ธัญญะภูมิ |

หน้า 19-28


ผลของการรมด้วยน้ำมันหอมระเหยไทม์ ตะไคร้หอม และกานพลูต่อการชะลอการสุกและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมคาเวนดิช

ยศวัฒน์ คําสมุทร | วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก | วาสนา พิทักษ์พล |

หน้า 29-35


การจัดทําแผนที่ดิจิทัลของดินที่มีผลกระทบจากเกลือในจังหวัดนครราชสีมาด้วยโมเดล Random Forest

พรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย | มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์ | พชร อริยะสกุล | ดนัย แสนจันทอง | นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล |

หน้า 36-43


การประเมินประชากรมันสําปะหลังรุ่น F1 ของคู่ผสมระหว่างพันธุ์ห้านาทีและพันธุ์ C33 เพื่อศึกษาการกระจายตัวของเครื่องหมายดีเอ็นเอของตําแหน่ง cmd2 และปริมาณไซยาไนด์ในหัว

ญาณิศฌาน์ ชะเอมทอง | ภัศจี คงศีล | เฉลิมพล ภูมิไชย์ | เอกพันธ์ ไกรจักร | ปิยะ กิตติภาดากุล |

หน้า 44-51


การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC2(HI)C4 โดยผสมกับสายพันธุ์แม่ของลูกผสมพันธุ์อินทรี 2

พิมพ์ชนก ชาลีกุล | โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส |

หน้า 52-59


การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC3(HI)C4 โดยผสมกับสายพันธุ์พ่อของลูกผสมพันธุ์อินทรี 2

จิราพรรณ บานชื่น | โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส |

หน้า 60-68


การประเมินวิธีการตรวจวัดกรดไขมันโอเมก้า-3 ในสาหร่ายสีเขียว Chlorella sp. KLSc61

ณัฐนันท์ ปรีชาพลกุล | สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ | เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ |

หน้า 69-77


ศึกษารูปแบบการดูดน้ำของเมล็ดมะละกอในน้ำและสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต

ธัญรัตน์ ศิริ | รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ | รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ | พิจิตรา แก้วสอน |

หน้า 235-242


ไม่ระบุข้อมูลวารสาร