การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 ( พ.ศ. 2534 )


การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของยาอ๊อกซีเตตร้าซัยคลินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากกุ้งกุลาดำที่เป็นโรค

สุวรรณา เบญจธรรมนนท์ | พิกุล จิรวาณิชไพศาล | พรเลิศ จันทร์รัชชกูล | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 479-486


การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและการแพร่กระจายของปลาในนาข้าว Oryzias minutillus ของประเทศไทย

วิเชียร มากตุ่น | ธวัช ดอนสกุล | นิเวช นาดี | ทากาตะ, เคซูเก | อุวะ, ฮิโรชิ |

หน้า 513-521


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University