การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 Symposium สาขา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 31 มกราคม 2533 อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง ศร.332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


การตั้งถิ่นฐานในชนบท

มาโนชญ์ คูวรากุล | สุทธิพร จีระพันธุ |

ส่วนที่ 6: 15 แผ่น


การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มปลาสลิดกับต้นทุนและผลตอบแทนในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2530

อรชร อติวีระกุล | จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ | เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ |

หน้า 519-528


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University