การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


การวิเคราะห์แบบจำลองของข้าวไทย

รสดา เวษฎาพันธุ์ | เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ |

หน้า 391-398


การส่งออกผักและผลไม้สดของไทย

สมพงษ์ อรพินท์ | เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ |

หน้า 399-405


โครงการศึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

ไขศรี คนจริง | อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล | สมศักดิ์ เพรียบพร้อม | ฉัตร ช่ำชอง | สมพงษ์ อรพินท์ |

หน้า 406-413


การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนครบวงจรในจังหวัดชัยนาท

วิโรจน์ ชลวิริยะกุล | อุดม ศรีบุญปวน | สมโภช ศิริรัตน์ |

หน้า 414-423


บทบาทและสถานภาพของสมาชิกครัวเรือนเกษตร (โดยเน้นที่สตรี) ในกิจกรรมหลังการผลิตกรณีศึกษาข้าวโพดฝักอ่อนในประเทศไทย

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี |

หน้า 424-432


ประสิทธิผลของการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาของที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูน

เสถียร ศรีบุญเรือง |

หน้า 433-447


การเข้าร่วมแรงงาน การใช้เวลา และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

ไขแสง รักวานิช |

หน้า 448-457


การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ | เสาวรีย์ ตะโพนทอง |

หน้า 458-461


แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสมัยใหม่

ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ |

หน้า 462-468


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University