การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( พ.ศ. 2537 )


ประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีน และการเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงด้วยอาหารในระดับโปรตีนต่างๆ กัน

อุทัยวรรณ โกวิทวที | สนิท ทองสง่า | กัณชลี เฮงห่อ |

หน้า 509-517


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University