การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( พ.ศ. 2528 )


การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 3

มิ่งขวัญ วิภูษณะ |

p.36


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาฝรั่งเศสโดยใช้แบบฝึกหัดกับไม่ใช้แบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ศิริธร ดุษฎีพรรณ์ |

p. 37


การเปรียบเทียบ Actes de Parole ในบทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวกับการใช้ภาษาในสภาพที่เป็นจริง

เพ็ญศรี ตาถา |

p. 38


ผลสัมฤทธิ์ในการฟังภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 1

นลินธร อิทธิพงศธร |

p. 39


การสร้างแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางความเข้าใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศสโดยใช้เอกสารจริงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สร้อยนภา อิ่มสมบูรณ์ |

p. 40


การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียน

บุญเรียง ขจรศิลป์ |

p. 47


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระหว่างการสอนโดยครูคนเดียวกับการสอนโดยครูประจำวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6

จินตนา พุทธินันทน์ | บุบผา สยามชัย | ปรียา นพคุณ |

p. 49


โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามความสามารถการเรียนรู้กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (จริยศึกษา) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ยุพา นันทะไชย |

p. 52


การเปรียบเทียบลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับการสอนแบบบรรยาย

พนิดา สินสุวรรณ |

p. 55


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University