เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


ผลของกรดบอริค และ BTCA ต่อการสูญเสียความแข็งแรงต้านทานแรงดึงของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จ

วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน | วจนะ เรียวอารีย์ | วรชาติ อินต๊ะเสน | ศุภชัย พึ่งรักษาเกียรติ |

หน้า 371-379


การใช้ผ้าพื้นเมืองไทยของนักคหกรรมศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ | เสาวพร เมืองแก้ว | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 380-386


ศึกษาลักษณะประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีผลต่อการรับรู้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการตามแนวทางโภชนบัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ขนิษฐา จิตต์พรหม | ชนิดา ปโชติการ | จุฑามาศ เอกะวิภาต | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ |

หน้า 387-396


ผลของชนิดและปริมาณสารซักฟอกต่อคุณภาพน้ำทิ้ง และประสิทธิภาพในการซักผ้า

รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 397-405


ผลของการทำกิจกรรมศิลปะประเภท 2 มิติ ที่มีต่อความพร้อมด้านการเขียนของเด็กวัยก่อนเรียน

สุขกมล ปัญญาจันทร์ |

หน้า 406-413


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University