เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดรู้ด้านการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศฮ่องกง: การวิเคราะห์พหุระดับ

ชาคริสต์ ยิบพิกุล | เพียงหทัย แก้วดวงงาม | ชุดารัตน์ วัชรินทร์รัตน์ | ถมรัตน์ ศิริภาพ | มีชัย ออสุวรรณ |

หน้า 2-12


การพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมและสมรรถนะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้สะเต็มด้วยการสืบเสาะหาความรู้

จันทิมา นิลอุบล | ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง | ชาริณี ตรีวรัญญู |

หน้า 13-26


การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเช็คอินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านโมบายแอปพลิเคชันสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ |

หน้า 27-36


ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมชมรมนิสิต: กรณีศึกษาชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Band)

ดลฤทัย เจียรกุล | ขนิษฐา สุขสง | หัทยา กองจันทึก รอดบำรุง | พงศธร เหมะจันทร |

หน้า 37-45


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University