เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประโยคบอกเงื่อนไขความสมมุติซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงกับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน: การตรวจสอบสมมุติฐานภาษาสัมพัทธ์

นารดา รุธิรโก |

หน้า 45-52


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University