เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


การรับรู้ ความคาดหวังและการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เข้มข้นจากผลมะเม่า ผลตะคร้อและผลคอแลนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

เศกศักดิ์ เชยชม |

หน้า 141-148


ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า: กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

วรดี จงอัศญากุล |

หน้า 149-158


การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปีงบประมาณ 2556

พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |

หน้า 159-166


โครงการพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี

รสดา เวษฎาพันธุ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |

หน้า 186-193


ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งในป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

ศุภสุข ประดับศุข | อรพรรณ ณ บางช้าง |

หน้า 210-217


การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานบำบัดสารตัวทำละลายใช้แล้วในเขตเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ไตรรัตน์ สังฆโต | พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ |

หน้า 226-233


การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดนครปฐม

ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย |

หน้า 258-265


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University