การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


ศักยภาพการผลิตโคนมในโครงการ คปร. 2537-2539

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | เทอดไชย ระลึกมูล | ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ | นิลุบล บุตรโพธิ์ศรี | สุภาพร ชัยชนะ | ไมตรี จงห่วงกลาง | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | เกษตร วิทยานุภาพยืนยง | พิภพ จาริกภากร |

หน้า 3-10


ผลของระยะการเจริญและคุณภาพของตัวอ่อนต่อความสามารถในการมีชีวิตรอดของตัวอ่อนแพะตัดแบ่งครึ่งหลังเลี้ยงในอาหารเลี้ยงตัวอ่อน

กมล ฉวีวรรณ | สุจินต์ สิมารักษ์ | จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ | สุภร กตเวทิน |

หน้า 11-19


ผลผลิตนม พฤติกรรมการแทะเล็ม รวมทั้งการเป็นสัดและอัตราการผสมติดจากแม่โคที่แทะเล็มในทุ่งหญ้าแบบต่างๆ

สายัณห์ ทัดศรี | สมเกียรติ ประสานพานิช | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | พิภพ จาริกภากร |

หน้า 20-30


การผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์ไก่เนื้อพื้นเมืองสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม II. สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

อำนวย เลี้ยวธารากุล | พัชรินทร์ สนธิ์ไพโรจน์ | ศิริพันธ์ โมราถบ |

หน้า 55-63


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University