การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง ( พ.ศ. 2539 )


อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโตและการติดฝักของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1 และพันธุ์ มอ.1

ทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ | ศิริมา ธีรสกุลชล | ธวัชชัย เอียดคำ | ประเสริฐ จงรักษ์ | อุทิศ นวลศรีทอง |

หน้า 18-25


การคัดเลือกข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสงจากแหล่งความผันแปรทางพันธุกรรมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ประภา ศรีพิจิตต์ | อภิชาติ วรรณวิจิตร | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ | อรอนงค์ นัยวิกุล | วิทยา แสงแก้วสุข |

หน้า 26-36


ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงน้ำดอกไม้

นิพนธ์ วิสารทานนท์ | สกลวัฒน์ โอสิริ | ระจิตร จุธากรณ์ |

หน้า 44-51


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University