การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสตาร์ชซิเตรทด้วยไมโครเวฟเทคนิค

วุฒิชัย นาครักษา |

หน้า 277-284


การผลิตสารปฏิชีวนะจาก Bacillus และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์เศรษฐกิจ

อรพิน ภูมิภมร | สุชาดา คูชัยสิทธิ์ |

หน้า 285-299


การเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลล่าในน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล

กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ | พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ | พิมพรรณ ตันสกุล | เสาวภา อังสุภานิช |

หน้า 300-309


ฐานข้อมูลงานวิจัยและความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรแห่งชาติในทศวรรษหน้า

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ | วารุณี วารัญญานนท์ | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | เพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล |

หน้า 310-319


การผลิตแป้งข้าวโปรตีนสูงจากปลายข้าวโดยใช้เอนไซม์อะมิเลส

สุทิตย์ เรืองเศรษฐกิจ | อรอนงค์ นัยวิกุล | ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล | วิเชียร ลีลาวัชรมาศ |

หน้า 323-329


การหมักแอลกอฮอล์ระดับโรงงานทดลองจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้ระบบต่อเนื่อง

ประศาสตร์ ฟูตระกูล | สมชาย ดอนคงดี | ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ | จรัญ เจตนะจิตร |

หน้า 330-335


การผลิตเอทานอลจากต้นข้าวฟ่างหวานในขั้นโรงงานต้นแบบ

สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | ประไพศรี สมใจ | ธีรภัทร ศรีนรคุตร |

หน้า 336-344


สมรรถนะการผสมของแตงกวาและการศึกษาคุณภาพสำหรับทำเป็นแตงกวาดอง

จานุลักษณ์ ขนบดี | ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ |

หน้า 345-352


การผลิตกรดจิบเบอเรลลิกในอาหารแข็งโดยเชื้อรา Gibberella fujikuroi TISTR 3394

จารุวรรณ โควสุรัตน์ | ประไพศรี สมใจ | ปราณี นันทศรี | ประศาสตร์ ฟูตระกูล | วิวัฒน์ แดงสุภา |

หน้า 353-362


คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารหาบเร่แผงลอยที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร

มาลัย บุญรัตนกรกิจ | ปทุมพร ฉิมเอนก | ศรีเมือง มาลีหวล | พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ | สิริพร สธนเสาวภาคย์ | บุญเทียม พันธุ์เพ็ง |

หน้า 363-370


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University