เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


ซุปปลาสกัดเข้มข้นและพร้อมดื่มจากน้ำนึ่งปลาของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง

สุมาลัย ศรีกำไลทอง | วิไลวรรณ พิทยานุกุล | วุฒิกฤษ จิรภัทรสุนทร | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล |

หน้า 251-257


การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนไดออกไซด์ในการทำลาย Escherichia coli และ Salmonella typhimurium ปนเปื้อนบนข้าวโพดอ่อนและหน่อไม้ฝรั่ง

สุดาพร เทียบจัตุรัส | วราภา มหากาญจนกุล |

หน้า 267-274


การป้องกันการปนเปื้อนข้ามของ Salmonella typhimurium ระหว่างการเตรียมสลัดผักโดยสารฆ่าเชื้อประเภทคลอรีน

มนฑกานติ์ บุญยการ | วราภา มหากาญจนกุล |

หน้า 286-293


การเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อลดเชื้อซัลโมเนลลาในการผลิตเนื้อไก่กระทงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก

สุมณฑา วัฒนสินธุ์ | อรุณ ปางตระกูลนนท์ | ธเนศ ชิดเครือ |

หน้า 294-302


การศึกษาคุณภาพของเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพในการดูดน้ำ อุ้มน้ำและการระเหยของน้ำ

วุฒินันท์ คงทัด | ชัยพร สามพุ่มพวง | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 305-311


การพัฒนายาจุดกันยุงชนิดแท่งจากตะไคร้หอม มะกรูด เปลือกส้มเขียวหวานและแกนปอสา

สุจีบังอร เข็มทอง | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วุฒินันท์ คงทัด |

หน้า 312-319


ผลของอินูลินและซูโครสต่อการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสด้วยเชื้อรา Aspergillus niger ATCC 20611

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | ทิฆัมพร ตันติวิมงคล | สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ |

หน้า 320-326


การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอินทรีย์ในผัก ผลไม้และสมุนไพรเมืองร้อนบางชนิดด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี

พงษ์ศิริ วินิจฉัย | วารุณี ธนะแพสย์ | พิลาณี ไวถนอมสัตย์ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ |

หน้า 327-333


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University