รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19: สาขาพืช: รวมเรื่องย่อ ( พ.ศ. 2524 )


ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่ไม่มีการปลิดดอกข้าง

สุเม อรัญนารถ | สมเพียร เกษมทรัพย์ |

p. 18


ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่มีการปลิดดอกข้าง

จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ | สมเพียร เกษมทรัพย์ |

p. 19


การเปลี่ยนแปลงระดับสารยับยั้งการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ ของช่วงการเจริญของผลมะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน

สมพร คูเจริญไพศาล | สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ |

p. 21


ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในใบและยอดของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยกับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน

ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์ | สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ |

p. 26


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University