เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2553 )


ผลของเข็มขัดพยุงหลังต่อการประเมินทางชีวกลศาสตร์ของภาระกล้ามเนื้อ erector spinae และหมอนรองกระดูกสันหลัง L5/S1 ขณะยกของ ดึงและดัน

สันติชัย เย็นทั่ว | ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา | วิชัย อึงพินิจพงศ์ |

หน้า 10-19


การออกแบบเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็กโดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

วิชัย ศิวะโกศิษฐ |

หน้า 52-59


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University