การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง ( พ.ศ. 2532 )


การวิเคราะห์ขนไก่ที่ปนปลอมในปลาป่นด้วยวิธีคัลเลอริเมตรี

ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ | ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน | กมลทิพย์ ประสมเพชร |

หน้า 1-6


การวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของเกลือยูเรียและแอมโมเนียที่ปนปลอมในปลาป่น

ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ผ่องพักตร์ อันไชยศรี |

หน้า 7-13


การศึกษาเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองไทย II. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางการสืบพันธุ์ ในไก่ลูกผสมพื้นเมือง เล็กฮอร์น พื้นเมือง โร๊ดไอส์แลนด์เรด พันธุ์แท้เล็กฮอร์น และพันธุ์แท้โร๊ดไอส์แลนด์เรด ในสภาพการเลี้ยงขังกรง

รัตนา โชติสังกาศ |

หน้า 15-23


การศึกษาประสิทธิภาพการใช้แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสจากไดแคลเซี่ยมแหล่งต่างๆ ในไก่กระทง

นวลจันทร์ พารักษา | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | อุทัย คันโธ |

หน้า 25-31


ผลการให้อาหารข้นระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของโครุ่นช่วงอายุ 6-12 เดือน ในทุ่งหญ้า

ณรงค์ วงศ์เณร | เกษตร วิทยานุภาพยืนยง | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | สุภารัตน์ ปัญจทวี |

หน้า 65-73


ผลของระดับการให้น้ำนมลูกโคซึ่งเลี้ยงในทุ่งหญ้าในช่วง 5-10 สัปดาห์

เกษตร วิทยานุภาพยืนยง | สมเกียรติ ประสานพานิช | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | ประสงค์ ไคลมี | วัทกิ้น, บี อาร์ |

หน้า 75-82


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University