เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


ปัญหากฎหมายอันเกี่ยวด้วยเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เมื่อชายหรือหญิงคู่สมรสถึงแก่ความตาย

วิณัฏฐา แสงสุข |

p. 535-544


การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | สิริกร กาญจนสุนทร | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ |

p. 562-571


ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา ไทยแลนด์

นุชนา สกุลสถาพร | จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ |

p. 572-579


ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

ปรียานุช เลิศรัศมีมาลา | จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ |

p. 584-592


การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับบทเรียนในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ เล่ม 4-6

อนุศักดิ์ เนตรานนท์ |

p. 593-600


ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วัชระ ขาวสังข์ | ธีรยุทธ มูเล็ง | สัสดี กำแพงดี | กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ | อนัส อาแว |

p. 609-616


การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

สัคพัศ แสงฉาย |

p. 660-667


การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เฉลิมขวัญ สิงห์วี |

p. 676-686


ทัศนะของนักวิชาการรัฐธรรมนูญต่อคณะองคมนตรีในระบอบประชาธิปไตยไทย

วัชลาวลี คำบุญเรือง | สมชาย ปรีชาศิลปกุล |

p. 705-712


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University