เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2547 )


อิทธิพลของอุณหภูมิและความเข้มข้นของเมทานอลต่อการเจริญและกิจกรรมของเอนไซม์ แอลกอฮอล์ออกซิเดสของเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง

ประเสริฐ สุดใจประภารัตน์ | นันทนา สีสุข | วิเชียร ยงมานิตชัย | สาวิตรี ลิ่มทอง |

หน้า 3-10


การจําแนกยานพาหนะอัตโนมัติด้วยม่านแสงอินฟราเรดโดยการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย

พนิดา กิตติศรีธนานันท์ | บุญเสริม กิจศิริกุล | ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ | สุกรี สินธุภิญโญ |

หน้า 19-26


การถ่ายฝากยีนในกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค

จิตรวดี คมเดช | นิรันดร์ จันทวงศ์ | ประศาสตร์ เกื้อมณี | มิ่งขวัญ มิ่งเมือง | จารุวรรณ จาติเสถียร |

หน้า 27-34


ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียพึ่งพาในลําไส้ปลวกกินไม้

สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส | ฮองโกะ, ยูอิชิ | ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |

หน้า 35-42


ผลการปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของหมูยอ

ปิยะฉัตร ใจเอื้อ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | อรุณศรี ลีจีรจําเนียร |

หน้า 43-51


การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella spp. ในแหนมหมู

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | สุคันธา โอศิริพันธุ์ | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |

หน้า 52-64


การศึกษาสภาพนํายิ่งยวดในแผนภาพควอเทอร์นารีของระบบ (Bi2O3)x(CuO)y(0.8SrCO3+0.2CaCO3)z ที่มีค่า 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8,1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8,1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

จักรพรรณ์ ผิวสอาด | กําชัย ตรีชัยรัศมี |

หน้า 65-72


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University