เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2565 )


การจำลองการลดทอนอนุภาคนิวตรอนและสมบัติการต้านทานการสึกหรอ/ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ที่มีการปรับปรุงผิวของสารตัวเติม

ธิติสรณ์ เอนกรัตน์มนตรี | เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง | ดลฤดี โตเย็น | เอกชัย วิมลมาลา |

หน้า 2-8


อิทธิพลของวิธีการขึ้นรูปวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยต่อสมบัติในการป้องกันรังสีแกมมา

นภเกตน์ สมชื่อ | พวงทิพย์ แก้วทับทิม | สมัญญา สงวนพรรค |

หน้า 9-17


การหาปริมาณสารสกัดหมึกปากกาและวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมสำหรับเทคนิครงคเลขผิวบางและการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย

พัชราภรณ์ จรเสมอ | ภาณุพล โขลนกระโทก | อาภาภรณ์ สกุลการะเวก |

หน้า 18-25


การบริหารจัดการการประชุมรัฐสภาไทย

เหนือฝัน พิมพ์วงศ์ | พบสิทธิ์ กมลเวชช |

หน้า 26-37


Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanoparticles under different reaction times and zinc sources

Khemmanich Khamenkit | Suthee Wattanasiriwech | Chuleeporn Thanomsilp | Darunee Wattanasiriweach |

หน้า 39-47


Enhanced cytoplasmic polyhydroxybutyrate (PHB) granule production by recombinant Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing PhaP protein

Authen Promariya | Chanchanok Duangsri | Nat-Anong Mudtham | Khomson Satchasataporn | Supochana Charoensin | Suchanit Ngamkala | Nattaphong Akrimajirachoote | Wuttinun Raksajit |

หน้า 56-63


การหาเงื่อนไขการทำความเย็นที่เหมาะสมของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจำลองการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงรูปสี่เหลี่ยมเพื่อการประยุกต์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บวัคซีน

วนัสนันท์ งามทรัพย์มณี | อาภาภรณ์ สกุลการะเวก | ภาณุพล โขลนกระโทก |

หน้า 64-72


การออกแบบและสร้างตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิง 1 นิวตันเมตร

โชคชัย วาดทอง | วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ |

หน้า 73-78


ประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัสแบบหมุนเพื่อการเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็ก

วศิน ชมโฉม | วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ |

หน้า 79-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University