เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตว์ ( พ.ศ. 2553 )


คุณค่าทางโภชนะของอาหาร การจัดการให้อาหารและค่าโลหิตวิทยาของม้าแกลบในจังหวัดลำปาง

สุนทร วิทยาคุณ | ทองล้วน มาซา | เจริญ แสงดี | นิรันดร กองเงิน | ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ |

หน้า 1-8


ผลของน้ำหนักฆ่าต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อของกระบือปลัก

สัญชัย จตุรสิทธา | ศิวพงษ์ ยะมะกะ | นิราภรณ์ ชัยวัง | อัญชลี ณ เชียงใหม่ | ครอยเซอร์, มิชาเอล | วิคเค, มิชาเอล |

หน้า 17-26


ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกในอาหารผสมสำเร็จในการผลิตกระบือ

ชานนท์ สุนทรา | สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ | ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ | เวชสิทธิ์ โทบุราณ |

หน้า 27-32


การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อคุณลักษณะทางการให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

แวววรี บุญเทียม | สุภาพร อิสริโยดม | สุนทรานี ทองใหญ่ | นุษรา สินบัวทอง |

หน้า 41-52


ผลของการใช้สังกะสี แมงกานีส และทองแดงอินทรีย์ที่ระดับต่ำต่อสมรรถภาพการผลิต และระดับแร่ธาตุที่ถูกขับทิ้งของไก่เนื้อ

ชนม์ชนก คมกมล | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |

หน้า 53-60


ผลของการเสริมกระถินสดต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุนและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือด

ธีราภรณ์ ปัญญาบุญ | กัญจนะ มากวิจิตร์ | สุริยะ สะวานนท์ | ศศิธร นาคทอง | อาภัสสรา ชูเทศะ | พิพัฒน์ ชนาเทพาพร |

หน้า 61-68


การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้รับอาหารรูปแบบแตกต่างกัน

นพรัตน์ เหรียญทอง | สุริยะ สะวานนท์ | ภูมพงศ์ บุญแสน | พีรชิต ไชยหาญ | ธีราภรณ์ ปัญญาบุญ | ปรีชา อินนุรักษ์ | วรเทพ ชมพูนิตย์ |

หน้า 69-76


การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

ภูมพงศ์ บุญแสน | สุริยะ สะวานนท์ | ปรีชา อินนุรักษ์ | พริมา พิริยางกูร |

หน้า 77-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University