เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


การดูดซับแลนทานัม, เพรซีโอดิเมียม และนีโอดิเมียมด้วยถ่านกัมมันต์ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยไตรบิวทิลฟอสเฟตในสภาวะสารละลายเหลว

ภาสวร ธรรมสัจจกูล | เดชา ฉัตรศิริเวช |

หน้า 25-32


การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถโดยสารสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้ระบบจีพีเอสและการจำลองสถานการณ์

นิรมล โขขุนทด | ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล |

หน้า 41-47


โมดูลัสยืดหยุ่นและกำลังรับแรงอัดแกนเดียวของหินคลุกปลายตะแกรงที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์

ณรงค์ ปานข่อยงาม | ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข |

หน้า 72-79


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University