การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งด้วยระบบจุลินทรีย์ติดเกาะบนแผ่นตาข่าย

อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ | นุกูล อินทระสังขา | วิเชียร ยงมานิตชัย | หยกแก้ว ยามาลี | ยงยุทธ เจียมไชยศรี |

หน้า 45-61


การใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดโดยจุลินทรีย์

วิเชียร กิจปรีชาวนิช | กรรณิการ์ ดวงมาลย์ | สุนีย์ โชตินีรนาท | นภา โล่ห์ทอง |

หน้า 62-74


การเพิ่มผลผลิตสีเหลืองของเชื้อรา Monascus sp. 20 M 10.2 ในอาหารแป้งมันสำปะหลัง

สมชาย ไกรรักษ์ | บุษบา ยงสมิทธ์ | สาวิตรี ลิ่มทอง | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | เลอลักษณ์ จิตรดอน | กล้าณรงค์ ศรีรอต |

หน้า 75-87


เชื้อราที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของสีและผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ต่อความคงทนต่อเชื้อราของสีในห้องปฏิบัติการตู้จำลองสภาพแวดล้อมและภาคสนาม

ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | สาวิตรี ลิ่มทอง | เลขา มาโนช | โมรี เค้าครรชิต | วิสูตร พงศธร |

หน้า 88-105


การปรับตัวทางโครงสร้างของ ไม้เบิกนำ ในป่าชายเลน

เทียมใจ คมกฤส |

หน้า 106-116


คุณสมบัติของฟังก์ชันมูลฐานเหนือสนามจำกัด ที่มีค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์

กนกรัตน์ เศวตเศรนี | กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล |

หน้า 117-123


คุณสมบัติด้านความร้อนและฟิสิกส์ของเจลจากหนังสัตว์

สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ |

หน้า 124-130


ศึกษาการบำบัดน้ำบาดาลที่มีปริมาณแคลเซี่ยมคาร์บอเนตสูง

ประจวบ แก้วเขียว |

หน้า 131-134


การเติมกลุ่มไฮดรอกซิลที่ตำแหน่งคาร์บอน 11 ของสเตอรอยด์โปรเกสเตอโรนและเฮโคเจนิน โดยวิธีทางชีวภาพ

พรสวรรค์ ดิษยบุตร | วันเชิญ โพธาเจริญ | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | ลาวัลย์ ชตานนท์ |

หน้า 137-147


การหาปริมาณออสเมียม (II) ด้วย 2-(2' -THIAZOLYLAZO)-5-AMINO ANISOLE โดยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี

อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน | พิสุทธิ์ ศรีนิธิวัฒน์ |

หน้า 148-155


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University