การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


ทัศนคติ และสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ของชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

บุญเชิด หนูอิ่ม |

หน้า 291-294


โครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมของเทศบาลบริเวณชายแดนของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัฒน์

อาคม ใจแก้ว |

หน้า 295-299


พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา

อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์ |

หน้า 300-306


ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับขยะและการจัดการของเมืองเชียงใหม่ และการลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่างๆ

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา |

หน้า 307-311


พิธีกรรมและระบบความเชื่อการลำผีฟ้าในภาคอีสาน

ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว |

หน้า 312-315


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University