เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


การลดปริมาณสารตกค้างเมทโทมิลและคาร์บาริลในผักคะน้าโดยนํ้ายาล้างผักชนิดต่างๆ

พงศ์ชัย กลิ่นหอม | เอนก หาลี | ศศิธร เมธาวิวัฒน์ |

หน้า 437-446


การมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการเกษตรของสตรีคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่

ไพฑูรย์ เทพวงค์ |

หน้า 447-453


ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิตไก่เนื้อในจังหวัดเชียงใหม่

ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล |

หน้า 454-460


เกษตรอินทรีย์ไทย: การวิเคราะห์บริบทและสาระเชิงนโยบาย

เจษฎา มิ่งฉาย | ปรารถนา ยศสุข |

หน้า 461-468


ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS): กรณีศึกษาจังหวัดตาก

สุรพล เศรษฐบุตร | ดุษฎี ณ ลำปาง |

หน้า 477-484


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทับลาน จ.ปราจีนบุรี

ปริญญารัตน์ ภูศิริ |

หน้า 485-492


การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549

ประเดิม ฉ่ำใจ | พิชัย ทองดีเลิศ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | สิริวรนุช แคลล์เบิร์ค |

หน้า 493-499


ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ | ดุษฎี ณ ลำปาง | รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย | กฐิน ศรีมงคล | วรทัศน์ อินทรัคคัมพร |

หน้า 500-503


การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ภายใต้เงินกู้ภาคการเกษตร (ASPL) (โครงการชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา)

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ | ดุษฎี ณ ลำปาง | รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย | วรทัศน์ อินทรัคคัมพร |

หน้า 504-507


การจัดการป่าปาล์มสาคูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

นิพนธ์ ใจปลื้ม |

หน้า 515-524


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University