เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช ( พ.ศ. 2555 )


สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง

ชนิรัตน์ สำเร็จ | น้องนุช ศิริวงศ์ | ศิริพร เรียบร้อย |

หน้า 1-8


ผลของการเติมซูโครสต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของแยมอินทผลัม

ปาริชาต เสียมไหม | กรวิทย์ สักแกแก้ว | ศิริพร เรียบร้อย | น้องนุช ศิริวงศ์ |

หน้า 9-16


สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน

ศศิธร เรืองโรจน์ | ศิริพร เรียบร้อย | น้องนุช ศิริวงศ์ | ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ | สุนิสา ด้วงนุ่ม |

หน้า 17-24


การผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตามวิถีชาวบ้าน ให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค กรณีศึกษา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นฤมล ฉัตรสง่า | มาริษา ภู่ภิญโญกุล | สุรชัย จิวเจริญสกุล |

หน้า 25-33


ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลากขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย. น้อย

จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ | น้องนุช ศิริวงศ์ | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |

หน้า 34-41


ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของน้ำยากะทิเห็ด

จักรกฤษณ์ สีแสงจันทร์ | ศิริพร เรียบร้อย | น้องนุช ศิริวงศ์ | ปณิดา บรรจงสินศิริ | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี |

หน้า 53-60


การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และประสาทสัมผัสระหว่างการหมักข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำ

อนุสรณ์ ทองใหญ่ | ศิริพร เรียบร้อย | ศุภศิลป์ มณีรัตน์ | น้องนุช ศิริวงศ์ | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |

หน้า 82-89


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University