เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2556 )


การวิเคราะห์เชิงเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์ไทย

ดาราวรรณ วิรุฬหผล |

หน้า 187-197


การเปิดการค้าเสรีอาเซียนกับอนาคตการลงทุนในสินค้าเกษตรบนถนนหมายเลข 13 ของประเทศสปป.ลาว

จีรพรรณ กุลดิลก |

หน้า 208-216


โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการประเมินผล การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสายบัว ในปีงบประมาณ 2555

รสดา เวษฎาพันธุ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |

หน้า 281-288


การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 กรณีศึกษาส้มโอที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

นงนุช อังยุรีกุล | สุวรรณา สายรวมญาติ |

หน้า 346-354


การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2553/2554

บุรินทร์ ชูสุวรรณ | กุลภา กุลดิลก | ศานิต เก้าเอี้ยน |

หน้า 355-363


ผลิตภาพการผลิต การใช้จ่ายของรัฐบาล และพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง

สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ |

หน้า 364-372


การประเมินความยากจนของครัวเรือนเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

สุภวัฒน์ ชนาธิปกรณ์ | กัมปนาท วิจิตรศรีกมล | อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ |

หน้า 381-391


การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน

สิริวรรณ สุนทรศารทูล | กัมปนาท วิจิตรศรีกมล | สุวรรณา ประณีตวตกุล |

หน้า 392-399


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University