เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32: สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2537 )


การพัฒนาการสอนวิชาดนตรีสากลในชั้นประถมโดยใช้วิธีการสอนตามแบบของโคไดและอ๊อร์ฟ

ธวัชชัย นาควงษ์ | สุรางค์ หิรัญศรี | ทัศไนย แผ้วสกุล | บุญเชิด พิณพาทย์ |

หน้า 428-438


การพัฒนาแบบสอบชนิดปรนัยทั้งคำตอบและเหตุผลเพื่อใช้วัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์

โสภาพรรณ แสงศัพท์ |

หน้า 439-450


การสำรวจสมรรถวิสัยครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

จิราภรณ์ ศิริทวี | เปรมฤดี มหาภาสกร | เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ | เพ็ญศรี แสวงเจริญ | อรุณี นาคเสน |

หน้า 451-461


การพัฒนาแบบประเมินการสอนกลุ่มวิชาทักษะชีวิตและสังคม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สุทธิพร บุญส่ง |

หน้า 471-479


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University