รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514 ( พ.ศ. 2514 )


ลู่ทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย

ประมาณ อดิเรกสาร | สถาพร สมิตตานนท์ | อุทิศ นาคสวัสดิ์ | ประภาส จักกะพาก | อำนวย วีรวรรณ |

p. 144-169


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University