บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 6-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( พ.ศ. 2528 )


การศึกษาโครงสร้างทางกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาของผิวหนังกระบือปลัก

บุญธรรม จงเจริญ | ณรงค์ จึงสมานญาติ | วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค | ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ |

หน้า 1-2


การศึกษาระดับของแร่ธาตุในโคและกระบือใน 11 จังหวัดภาคใต้

พิพล สุขสายไทยชนะ | วิชิต วงษ์วัชรดำรง | มาลี พันธ์ยานุกูล | นิมิตร ไตรวนาธรรม | ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์ |

หน้า 3-4


การศึกษาปริมาณของแร่ธาตุในซีรัม โค-กระบือ จังหวัดอุบลราชนี มหาสารคาม สกลนคร หนองคายและราชบุรี

ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม | ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ | มาลินี ลิ้มโภคา | สุนทรานี ทองใหญ่, ม.ล. | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | อาภัสสรา ชูเทศะ |

หน้า 5-6


อุบัติการของการเป็นโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการในเขตเลี้ยงโคนม 3 จังหวัดใกล้พระนคร

เปรม พรหมคุปต์ | ลัดดา มูลิกา | อินทิรา กระหม่อมทอง | ทิพา ตันติเจริญยศ |

หน้า 7-8


การสำรวจโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการในโคนมในภาคเหนือ

จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด | พรศิริ ศิริสาร | จักรกฤษณ์ นิมิตสิทธิชัย |

หน้า 9-10


การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อผ่าตัดทำคลอดแม่โค

กิจจา อุไรรงค์ | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ |

หน้า 13-14


การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในเลือดของโคนมที่เป็นโรคโบวาย ลูวคีเมีย

ยรรยง อินทรรักษา | ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ | วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ | โสภา สอนดี | พิภพ จาริกภากร | โชคชัย ชัยมงคล | โกวิทย์ นิธิชัย |

หน้า 17-18


การล้วงตรวจทางทวารหนักในสกุร : สรีรวิทยาของปากมดลูกและการดัดแปลงมาใช้ประโยชน์ทางคลีนิค

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | สุวิชัย โรจนเสถียร | อีนาร์สัน, สติก |

หน้า 19-20


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University