เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ปวีณา สิทธิโสธา |

หน้า 236-244


สำรับหันคา: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ผาณิตา ชัยดิเรก | รัตนพล ชื่นค้า | จริยา สุพรรณ |

หน้า 296-306


อิทธิพลของการรับรู้ความคุ้มค่าและการรับรู้วัฒนธรรมไทยต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังสถานการณโควิด-19

ป๋อจิง เฟิง | ชุติน แก้วนพรัตน์ |

หน้า 307-314


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University