เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


การผลิตผักปลอดภัยส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

พันธ์วิรา น้อยสุวรรณ์ | พีรชัย กุลชัย |

p. 394-401


แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดีของกลุ่มทำไม้กวาดจากดอกก๋ง บ้านทุ่งขาม ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จิราพรรณ เนตรสาย | พีรชัย กุลชัย |

p. 402-409


การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ฐิติพร บุญชู | พีรชัย กุลชัย |

p. 410-417


การปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ภิญญาภัทร ภู่ระหงษ์ | พีรชัย กุลชัย |

p. 418-425


การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รัฐฐิวากรณ์ ยืนยงค์ | พีรชัย กุลชัย |

p. 426-433


การพัฒนาธนาคารปูม้าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านหินกบ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วิษณุกร เบ๊ะกี | พีรชัย กุลชัย |

p. 434-441


การออกแบบกระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

อดิศักดิ์ อ่ำเทศ | พีรชัย กุลชัย |

p. 442-449


แนวทางการขยายผลแนวคิดวนเกษตร บ้านหลุมมะขาม ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิภาภัค สอนสา | พีรชัย กุลชัย |

p. 450-457


การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดกระบี่

ธนิษฐา ปานนิล | บำเพ็ญ เขียวหวาน | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ |

p. 479-487


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University