เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2556 )


การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง แคลคูลัส โดยใช้ซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad (GSP)

ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล |

หน้า 1-8


การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

สนิท หฤหรรษวาสิน |

หน้า 9-16


การเสริมสร้างความคงทนในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นุชดา ลาทอง | สนิท หฤหรรษวาสิน |

หน้า 17-21


การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554: การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา

วสันต์ ทองไทย |

หน้า 22-29


ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวอินทรีย์ 5 ที่มีต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

จิตตินันท์ บุญสถิรกุล |

หน้า 30-37


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยวิธีจัดตารางสอนแบบปรกติและแบบต่อเนื่อง กรณีศึกษา รายวิชาชีววิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทวนทอง จุฑาเกตุ | อมรศักดิ์ สวัสดี | สรายุทธ์ นาครอด |

หน้า 38-46


การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาผู้นำนันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ |

หน้า 47-54


ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ

จิราภรณ์ จิตธรรม | สุมาลี กาญจนชาตรี | พรพรรณ พรศิลปะทิพย์ |

หน้า 55-62


การรับรู้ของครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนที่มีต่อปัจจัยด้านความพร้อม eLearning ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

สมบูรณ์ สุขชัย |

หน้า 63-71


ทิศทางหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564)

มีชัย สีเจริญ |

หน้า 72-78


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University