การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( พ.ศ. 2539 )


ภาวะโภชนาการของเด็กเล็กในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

มณฑารพ จักกะพาก | สุภา สุขสงวน |

หน้า 195-200


ลวดลายพรรณพฤกษาในผ้าไทโบราณ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

อรไท ผลดี |

หน้า 201-207


ความสามารถในการสวมใส่และการถอดเครื่องแบบอนุบาลของเด็กชาย

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | กรรณีย์ ถาวรสุข |

หน้า 208-212


ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าจกราชบุรี

ลักขณา ธนาวรรณกิจ | กรรณีย์ ถาวรสุข |

หน้า 213-217


ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

รจนา ตันติวิชติเวช | เสาวพร เมืองแก้ว |

หน้า 218-222


ผ้าซิ่นไทยพวนหาดเสี้ยว สุโขทัย

กรรณีย์ ถาวรสุข |

หน้า 223-229


การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตมะพร้าวแก้วชนิดแผ่น

สุมาลี สุนทรนฤรังษี | นงนุช กัณฑานนท์ |

หน้า 233-242


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University