การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินและพืชที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินบนที่ลาดเทสูง

นคร สืบแสน | ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ |

หน้า 3-11


การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยืนยงในภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย

อุทิศ เตจ๊ะใจ | ธงชัย บุญเรือง | ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ |

หน้า 13-22


การเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไม้โตเร็วที่ปลูกบนที่ดินภายหลังการทำเหมืองแร่ดีบุก

บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ | มโนชญ์ มาตรพลากร |

หน้า 23-37


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางชีวภาพต่อปริมาณน้ำท่าและตะกอนแขวนลอยในลุ่มน้ำชี

นิพนธ์ ตั้งธรรม | สุพัฒน์ ปักษาจันทร์ |

หน้า 39-49


การใช้ลานตากในการกำจัดน้ำเสียเข้มข้น

สุจินต์ พนาปวุฒิกุล |

หน้า 51-63


การกำจัดและใช้ประโยชน์น้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีบัคเตรีสังเคราะห์แสง

ทัศนีย์ โล้หนู | สุเมธ ชวเดช | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |

หน้า 65-78


ความสัมพันธ์ของดินและพืช ในพื้นที่ดินเค็มปานกลางถึงเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

นัยนา พึ่งพันธ์ | เทอดศักดิ์ ศุภสารัมภ์ | ชิราอิชิ, คาซเซกิ | วาดะ, ฮิเดโนริ |

หน้า 79-85


การแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ตั้งแต่แหลมฉะบังถึงพัทยา

สมถวิล จริตควร | วิภูษิต มัณฑะจิตร | วรวิทย์ ชีวาพร |

หน้า 87-96


อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสาหร่ายยูกลีนอยด์จากทุ่งกุลาร้องไห้

เสนาะ บุญมี |

หน้า 97-109


แทนนินและลิกนินจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟินิกซ์ จังหวัดขอนแก่น

ชุติมา คูคู่สมุทร | รัตนา มหาชัย |

หน้า 111-115


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University