เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2562 )


การบริหารพอร์ตการลงทุนโดยตัวแบบแบล็คโชร์ลและตัวแบบประเมินราคาสินทรัพย์ส่วนทุน

นันทรัตน์ จรีรัตนชาติ | ฉัตรชัย เปสี |

p. 1-8


Relationship between color parameters, total phenolic content and protein content of local Thai rice varieties

Wipada Siri-anusornsak | Krittaya Petchpoung | Siriwan Soiklom | Chanram Roopkham |

p. 11-17


Classification of white vs. brown rice using x-ray fluorescence elemental composition measurements and decision tree algorithm

Piyanuch Orpong | Kanokporn Boonsirichai | Sasiphan Khaweerat | Jatechan Channuie | Roppon Picha |

p. 18-26


การวิเคราะห์ Indole-3-Acetic Acid เชิงปริมาณในสารสกัดจากอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิค HPLC

ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม | กฤตยา เพชรผึ้ง | วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ | จันทร์แรม รูปขำ |

p. 27-34


Synthesis, cytotoxicity and in vitro antimalarial activity of 1-ethyl-beta-carboline; an indole alkaloid of Picrasma javanica Bl.

Juggreewut Junwised | Chalerm Saiin | Kiyosei Takasu | Masataka Ihara |

p. 35-42


การกำจัดโครเมียมและสังกะสีในน้ำด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

สัมพันธ์ สร้อยกล่อม | ชานน สกุลอินทร์ | ณรงค์ ผังวิวัฒน์ |

p. 43-50


The effect of Plumbago indica Linn. root extracts on histological changes of malaria infected mice liver

Suwimon Phongpakdee | Aikkarach Kettawan | Thanaporn Rungruang |

p. 51-58


ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฉวยโอกาสและการเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะของส่วนสกัดจากใบผักหวานป่า

วิสาตรี คงเจริญสุนทร | มุกดา วันเย็น | ณัฐวดี ฟูเจริญไพบูลย์ |

p. 59-67


Histological changes in liver on malarial mouse model treated with Citrus hystrix DC. peels extract

Rossukon Renumat | Aikkarach Kettawan | Aporn Chunjarunee | Thanaporn Rungruang |

p. 68-74


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University