เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) ในบ่อดินเพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่รูปแบบการเลี้ยงต่างกัน (เลี้ยงแบบเดี่ยว และแบบผสมผสาน)

อนุรักษ์ สุขดารา | รุ่งทิวา คนสันทัด | วาสนา อากรรัตน์ | วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม |

หน้า 366-372


การเลี้ยงแม่ปูทะเล (Scylla spp.) ไข่ในกระดองระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 4 ด้วยรูปแบบการเลี้ยงแบบเดี่ยวและรวม

รุ่งทิวา คนสันทัด | อนุรักษ์ สุขดารา | วาสนา อากรรัตน์ | วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม | จิติมา สุวรรณมาลา |

หน้า 373-379


ผลของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานการติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม

พัชราภรณ์ ธันวงศ์ | ถิรวัฒน์ รายรัตน์ | อรุโณทัย คีตะนนท์ | พุธสุชา พันธ์สวัสดิ์ | นิติ ชูเชิด |

หน้า 380-387


ผลของการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน Ompok bimaculatus (Bloch, 1974) โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดขนาดเล็ก

เดชปรีชา ก๋าซุ้ม | ชินดนัย ลีเจี๊ยะ | จอมสุดา ดวงวงษา |

หน้า 388-395


การศึกษาความไวของยาต้านจุลชีพในหลอดทดลองต่อแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากสัตว์น้ำ

สุนิศา กุมพาภัติ | ถิรวัฒน์ รายรัตน์ | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล | นิติ ชูเชิด |

หน้า 396-406


องค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนในกระเพาะอาหารของปลาทู, Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)

ไพลิน จิตรชุ่ม | ทิฆัมพร ลาภส่งผล | สมหมาย เจนกิจการ |

หน้า 407-417


สภาพทางอุทกพลศาสตร์และการคาดการณ์การกระจายตัวอ่อนปูม้า (Portunus pelagicus) ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กฤตภาส สุชาโต | ธนัสพงษ์ โภควนิช | สมชาย ชนวัฒนา | อมรศักดิ์ สวัสดี |

หน้า 418-426


ผลของการเสริมสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentillifera) ในอาหารสําเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata) ระยะวัยรุ่น

กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ | พรรณวสา สรรพประเสริฐ | นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ |

หน้า 428-435


คุณค่าทางโภชนาการของน้ำพริกปลาแซลมอนบรรจุกระป๋อง

จุฑา มุกดาสนิท | สุมิตรา บุญบํารุง | ปัทมา ระตะนะอาพร | นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ |

หน้า 436-443


ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลนคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชิดชนก น้อยผา | นภาขวัญ แหวนเพชร | จรวย สุขแสงจันทร์ |

หน้า 444-451


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University