เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่ม

บุญเลี้ยง หน่ายโคกสูง | ธันวา จิตต์สงวน |

หน้า 346-355


ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีผลต่อการลงทุนและการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว

จีรพรรณ กุลดิลก |

หน้า 384-392


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

กาญจนา วรรณศิริ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |

หน้า 393-402


การติดตามและประเมินผลการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กรุงเทพมหานคร

ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร | สุมาลี สันติพลวุฒิ | สมหมาย อุดมวิทิต |

หน้า 403-409


การดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ตามเส้นทางเดินของโคและกระบือจากสหภาพพม่าในประเทศไทย

ปัญญา หมั่นเก็บ | ธำรงค์ เมฆโหรา |

หน้า 413-419


คุณลักษณะของตลาดและผู้ซื้อเนื้อสดโคและกระบือในประเทศไทย

ธำรงค์ เมฆโหรา | ปัญญา หมั่นเก็บ |

หน้า 420-424


พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย

ฤดี ธีระวนิช |

หน้า 425-434


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University