การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


การศึกษาและออกแบบเบื้องต้นอากาศยานไร้คนเพื่อสำรวจสภาวะแวดล้อม

ปรีชา วรรณภูมิ | สุรศักดิ์ บำรุงวงศ์ | คณาพจน์ จำปางาม | ธานินทร์ กังวาลพงศ์พันธุ์ | พิชา ปานรักษา | วิศิษฐ์ เศวตสุทธิพันธ์ | สรรเพชญ คำนวณทิพย์ |

หน้า 3-9


การศึกษาและทำนายแนวโน้มสภาวะอากาศและพายุในเขตร้อน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ | ฐิติวัฒน์ สืบสุวงค์ | ประเสริฐ พันธ์พงค์พาณิชย์ | ทรงพล มงคลปรีดาไชย |

หน้า 25-31


การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบอากาศที่ติดตั้งบนบอลลูนหยั่งอากาศ

ธนพัฒน์ เกิดสุข | ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย | วิทยา ทิพย์สุวรรณพร | ทนงศักดิ์ สิขิวัน | กิจภูมิ ชาครโกวิทย์ | ประวิทย์ เจียวก็ก |

หน้า 32-39


การศึกษาเบื้องต้นวิธีการวัดผลความถูกต้องจากการแยกบริเวณ

นันทนา ธินรุ่งโรจน์ | ภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์ | นงลักษณ์ โควาวิสารัช |

หน้า 40-48


โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยคำนวณการถ่วงน้ำหนักและสมดุลของเครื่องบินพาณิชย์

ธนพัฒน์ เกิดสุข | ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย | กิติธัช บุญสุวรรณ | เอกพันธุ์ ชื่นสมบูรณ์ | พัฒนพงศ์ คำนึก |

หน้า 49-54


การออกแบบอุปกรณ์ลดแรงต้านทางอากาศพลศาสตร์ของรถกระบะ, รถบัส

วิชิต ลายประดิษฐ์ | มรรค ศรวัต | ภาสพล หวานสูงเนิน | กิติธัช บุญสุวรรณ |

หน้า 61-65


การออกแบบอุปกรณ์การทดลองผลของเลขเรย์โนลด์ต่อลักษณะการไหล

วิชิต ลายประดิษฐ์ | ปรีชา วรรณภูมิ | ธีรภัทร นิคมานนท์ | ฐิติสาร หลิมอานนท์ |

หน้า 66-71


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University