การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง

ไพรัตน์ โสภโณดร | ไพศาล วุฒิจำนงค์ | อัญชลี ศิริโชติ | จิระ อิฐรัตน์ |

หน้า 323-334


การผลิตเคซีนด้วยกรดแลคติก

สมจิต ฤกษ์หร่าย | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | สุนันทา วิริยาภิรมย์ |

หน้า 335-343


ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบคลื่นรูปซายน์ (Sine wave) และวิธีการบรรจุต่อคุณภาพของเนื้อบดแช่แข็ง

งามทิพย์ ภู่วโรดม |

หน้า 345-355


คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของข้าวหักที่ใช้ในการทำขนมจีน

พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | มาลี สุวรรณอัตถ์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ |

หน้า 357-364


การเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์และความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลและกรดในกระบวนการหมักขนมจีน

ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ | มาลี สุวรรณอัตถ์ |

หน้า 365-373


การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพของขนมจีนในกระบวนการผลิต

อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | มาลี สุวรรณอัตถ์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ |

หน้า 375-384


การศึกษาแบคทีเรียจากกระบวนการผลิตขนมจีนที่สร้างสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่น

ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | อรอนงค์ นัยวิกุล | สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี โสธนาสมบูรณ์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ | มาลี สุวรรณอัตถ์ |

หน้า 385-398


เส้นหมี่ข้าวฟ่างเสริมโปรตีน

ศิวาพร ศิวเวชช |

หน้า 399-407


การทดลองผลิตขนมจีนจากข้าวฟ่าง

ศิวาพร ศิวเวชช |

หน้า 409-415


การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของแป้งขนมจีนในกระบวนการผลิต

สุภรัตน์ ชวนะ | พัชรี ตั้งตระกูล | อรอนงค์ นัยวิกุล | มาลี สุวรรณอัตถ์ | ลาวัณย์ ไกรเดช | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ |

หน้า 417-425


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University