รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529 ( พ.ศ. 2529 )


การศึกษาพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทย

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยะวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | จำลอง เจียมจำนรรจา | ลมัย ศรีจันทร์ดี | วิทยา แสงแก้วสุข |

p. 1-9


การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 3 กับพันธุ์ระยอง 1 เมื่อปลูกเป็นการค้า

ปิยะวุฒิ พูลสงวน | เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | สมยศ พุทธเจริญ | ลมัย ศรีจันทร์ดี | จำลอง เจียมจำนรรจา | วิทยา แสงแก้วสุข |

p. 10-14


ความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันสำปะหลังในประเทศไทย

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | จำลอง เจียมจำนรรจา | ลมัย ศรีจันทร์ดี | วิทยา แสงแก้วสุข |

p. 15-22


การทดสอบการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการตัดยอดในแปลงขนาดใหญ่

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยะวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | ลมัย ศรีจันทร์ดี | จำลอง เจียมจำนรรจา | วิทยา แสงแก้วสุข |

p. 23-29


อิทธิพลของอายุเก็บเกี่ยวและปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | จำลอง เจียมจำนรรจา | ลมัย ศรีจันทร์ดี | วิทยา แสงแก้วสุข |

p. 30-39


การลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ (Dacus dorsalis Hendel) ให้ได้จำนวนมากโดยการเพิ่มจำนวนดักแด้

วณิช ลิ่มโอภาสมณี | มานนท์ สุตันทวงษ์ |

p. 39-45


การเจริญของตารวมใน Heliothis virescens (F.) (Lepidoptera : Noctuidae)

อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ |

p. 46-56


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University