การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( พ.ศ. 2539 )


การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ปีการผลิต 2536/37

ปรีชา วทัญญู |

หน้า 463-469


ลู่ทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทย

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท |

หน้า 470-479


การสำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวปี 2537

เพ็ญแข แสงแก้ว | สุนันทา ธาตวากร | สุเมธ สมภักดี | ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์ | คนึงนิจ เสรีวงษ์ | วัลลภา กลิ่นสวาท |

หน้า 480-488


ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกข้าว: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

รังสรรค์ ปิติปัญญา |

หน้า 489-500


การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจของโครงการผลิตไวรัสกำจัดศัตรูพืช

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | สมชาย เทพทานา | ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ |

หน้า 501-507


ศักยภาพการผลิตและการส่งออกน้อยหน่า

ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ |

หน้า 508-514


การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความไม่แน่นอนของหุ้นสามัญและประสิทธิภาพการบริหารหลักทรัพย์

สมพงษ์ อรพินท์ |

หน้า 515-524


การปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร: กรณีลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวต่อราคาส่งออก

บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล |

หน้า 525-531


สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย

ธันวา จิตต์สงวน |

หน้า 532-541


การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจของโครงการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทร์กำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับอุตสาหกรรม

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | สมชาย เทพทานา | ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ |

หน้า 545-553


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University