รายงานผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( พ.ศ. 2525 )


การทดลองใช้ฟางข้าวซึ่งได้รับการปรุงแต่งคุณภาพแล้วเป็นอาหารหยาบหลักสำหรับเลี้ยงโคนมรุ่น

สมคิด พรหมมา | อภิชาติ รัตนวนิช | สมเพชร ตุ้มคำภีร์ | นิพนธ์ วิทยากร | อรวรรณ สุวภาพ |

หน้า 1-10


การใช้นมเหลืองเลี้ยงลูกโคหย่านมก่อนกำหนด 1. การใช้นมเหลืองเก็บรักษาด้วยกรดโปรปิโอนิค

อังคณา หาญบรรจง | ดวงสมร สินเจิมสิริ | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. | นพคุณ สวนประเสริฐ | มนูญ เมฆอรุณกมล |

หน้า 26-34


การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนโค-กระบือในแปลงหญ้ากับการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

จินตนา อินทรมงคล | ณัฐพร เพ็ญสุภา | สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต |

หน้า 35-50


ผลของการใช้กากตะกอนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมที่ผ่านการเตรียมต่างกรรมวิธีต่อคุณลักษณะของไก่กระทง

พรรณี ศุภนิมิตกุล | นรสีห์ ตระกูลช่าง | สุชีพ รัตรสาร | กำพล อดุลวิทย์ |

หน้า 82-97


การศึกษาการเลี้ยงนกกระทาเป็นสัตว์เศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. การศึกษาระดับพลังงานและระดับโปรตีนในอาหารนกกระทาเล็ก นกกระทารุ่นและนกกระทาไข่

เยาวมาลย์ ค้าเจริญ | สาโรช ค้าเจริญ | บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ | ธีรพล บันสิทธิ์ |

หน้า 109-129


อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารสูตรมันสำปะหลังที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง

เยาวมาลย์ ค้าเจริญ | สาโรช ค้าเจริญ | ธีระพล บันสิทธิ์ | สำเร็จ ไพบูลย์ |

หน้า 130-137


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University