เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2564 )


การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคคิดนอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

รัฐพล ทิสารัมย์ | ประวิทย์ สิมมาทัน | ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ |

หน้า 2-11


การพัฒนาสมรรถนะในการนำเสนอตัวแทนความคิด เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจำลองเป็นฐาน

ณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล | ชาตรี ฝ่ายคำตา | พจนารถ สุวรรณรุจิ |

หน้า 12-20


การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชาชีววิทยา

คณิติณ ช่างเขียน | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | บุญเสฐียร บุญสูง | ปฐวี บุญพิทักษ์ |

หน้า 21-28


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิมพ์ชนก พิมพ์พิจิตร | สุขุมาล สาริกะวณิช |

หน้า 29-37


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาการใช้ต้นกกของชุมชนในโรงเรียน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชญานิน วังตาล | รักชนก อินจันทร์ | กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ |

หน้า 38-47


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มแม่บ้านตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ | รักชนก อินจันทร์ | ชญานิน วังตาล |

หน้า 48-55


การพัฒนาการคิดผลิตภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

วรรณนิดา พึ่งน้อย | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | บุญเสฐียร บุญสูง | สุรเดช ศรีทา |

หน้า 56-63


การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และการรู้คิดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ชยวัฏ ศิริพันธศักด์ | ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์ |

หน้า 64-74


การสำรวจประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและการประเมินการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ์ | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | วรรณวิภา วงศ์แสงนาค |

หน้า 75-83


บทบาทผู้ปกครองในการช่วยเหลือการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียนพิเศษในชั้นเรียนรวม ระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร

วรรณพร เพ็ชรดี | ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ |

หน้า 84-91


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University