เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( พ.ศ. 2555 )


ความชุกและปริมาณการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาที่เพาะแยกได้จากฟาร์มสุกรพันธุ์เปรียบเทียบลักษณะการเลี้ยงแบบสหกรณ์และครบวงจร ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ประภาส พัชนี | ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ | ภานุวัฒน์ แย้มสกุล | ดวงพร พิชผล | ดนัย สินธุยะ |

หน้า 188-195


การจำแนกเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคพีซีอาร์

พชรธร สิมกิ่ง | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | สถาพร จิตตปาลพงศ์ |

หน้า 196-202


ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella typhimurium

ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง | ศรีสมัย วิริยารัมภะ | สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ | สุดธิษา เหล่าเปี่ยม |

หน้า 203-210


รายงานสัตว์ป่วย: การรักษาแผลหลุมลึก descemetocele ที่กระจกตาด้วยวิธีการเย็บรกในกระต่ายสองตัว

ณัฐเนตร ศรีตระกูล | จักรินทร์ สัทธาธรรม | พรชัย สัญฐิติเสรี | อารีย์ ทยานานุภัทร์ |

หน้า 211-217


ความชุกและปริมาณการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรขุนเปรียบเทียบการเลี้ยงระหว่างฟาร์มรูปแบบสหกรณ์และฟาร์มครบวงจรในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน

ประภาส พัชนี | ดวงพร พิชผล | ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล | ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ | กิตติพงษ์ กุมภาพงษ์ |

หน้า 218-223


การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคอินคลูชั่นบอดีเฮปาไตติสในไก่ด้วยวิธีอีไลซ่า โดยการใช้โปรตีนรีคอมบิแนนท์เฮกซอน

สุชีวา จันทร์หนู | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | สิริลักษณ์ จาละ | ภัทรา มูลจิตร | สกุณา พัฒนกุลอนันต์ | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม |

หน้า 224-231


เนื้องอกปอดชนิด Alveologenic Carcinoma ในหนูเม้าส์สายพันธุ์ BALB/cMlac

เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล | สุเมธ อำภาวงษ์ | ประเวศ ทองศิริ | อรอุมา สิงหะ | กาญจนา เข่งคุ้ม | ทวีศักดิ์ เขตเจริญ |

หน้า 235-241


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University