การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 ( พ.ศ. 2534 )


การพัฒนาวิธี ELISA เพื่อใช้ตรวจโรคพยาธิใบไม้ตับในไต

สมปอง ส่งคุ้ม | วีณา มุกดาสกุลภิบาล | อุษา เชษฐานนท์ | ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ | วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ |

หน้า 341-348


การเตรียม horseradish peroxidase-conjugated เพื่อช่วยตรวจโรค trypanosomiasis ในสัตว์เลี้ยงด้วยวิธี ELISA

สุรีย์ ธรรมศาสตร์ | สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ | มนยา เอกทัตร์ |

หน้า 349-354


การตรวจหาแอนติบอดีย์ของโรคทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์เลี้ยงโดยวิธีอีไลซ่า

ปัจฉิมา อินทรกำแหง | สุรีย์ ธรรมศาสตร์ | บรรจง อภิวัฒน์นากร |

หน้า 355-361


ความสำคัญของการปรับศักยภาพการสืบพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมทดสอบในประเทศไทย

กัญจนะ มากวิจิตร์ | สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร |

หน้า 363-370


การศึกษาผลของอุณหภูมิจากแสงอาทิตย์ที่มีต่ออัตราการผสมติดโดยการผสมเทียมในโค และกระบือ

ยรรยง อินทรรักษา | ถวัลย์ วรรณกุล | สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล |

หน้า 371-380


การสำรวจพยาธิภายในของโคและกระบือ ในจังหวัดมหาสารคาม

สถาพร จิตตปาลพงศ์ | นงนุช จันทราช | พีระพล อยู่สวัสดิ์ | พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ |

หน้า 381-389


การศึกษาคุณสมบัติทางด้านอิมมูนวิทยาของหอยลิมเนียที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิใบไม้ตับ โค กระบือ

สุรีย์ ธรรมศาสตร์ | ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ | มนยา เอกทัตร์ |

หน้า 395-402


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University